صادرات

بخش بزرگ فعالیت ما را صادرات تشکیل می دهد.ایران سرزمین بزرگی است که قابلیت های نهفته ی بسیاری برای صادرات دارد. برخی زمینه ها زبان زد است مثل پسته و فرشو و زعفران و در برخی زمینه ها هنوز شناخنه شده نیست ولی مزیت نسبی برای صادرات دارد مانند لوازم خانگی

Share on